Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego powodujące zmniejszenie o 6 liczby punktów karnych

Podstawa prawna

1.Art 130. ust.3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.), kierowca wpisany do ewidencji, o której mowa w ust. 1, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

2.§ 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 z późn. zm.) odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

Warunki uczestnictwa:

  • w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy nie przekroczyli 24 punktów karnych,
  • w szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy nie krócej niż 1 rok,
  • odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
  • w szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Lp. Temat Liczba godzin Prowadzący
1 Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce  2 Policjant ruchu drogowego
2 Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych  1 Policjant ruchu drogowego
3 Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym  3 Psycholog
4 Razem  6

 

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia osobie uczestniczącej oraz przesłaniem takiegoż zaświadczenia do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z miejscem zamieszkania.

Cena szkolenia 300zł